De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website www.bvvvh.be inclusief alle informatie en documentatie. 

Gebruik van de BVVVH-website 

De informatie op www.bvvvh.be is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Gebruik van teksten en beelden voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits een correcte bronvermelding: ‘Bron: BVVVH, www.bvvvh.be’. 

BVVVH stelt de website zorgvuldig samen en onderhoudt die ook zorgvuldig. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte bronnen. BVVVH doet er alles aan om die informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet honderd procent garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken. 

Aan de informatie op de website en aan eventueel advies – per e-mail of via de vraagfuncties op de website – kunnen geen rechten worden ontleend. 

BVVVH aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden. 

Bedenkingen of twijfels bij de informatie kun je laten weten aan info@bvvvh.be.
Gebruikers van de website kunnen met hun specifieke vragen en opmerkingen terecht op info@bvvvh.be. 

Informatie van derden, producten en diensten 

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden, producenten en diensten. Ook die informatie volgen wij zo goed mogelijk op. BVVVH is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. 

Heb je ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan je de juistheid betwijfelt? Laat het weten aan info@bvvvh.be.

Privacy 

BVVVH hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Een deel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Maar om toegang tot alle informatie te krijgen, vragen we je om persoonlijke informatie te geven. In dat geval behandelen wij die gegevens in overeenstemming met de bepalingen in de verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG.

Je persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste informatie online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 

Je persoonsgegevens worden dus niet bekendgemaakt aan derden noch worden zij aangewend voor direct- marketingdoeleinden. 

Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Het volstaat daartoe contact op te nemen via het emailadres info@bvvvh.be.

BVVVH treft de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens. 

De BVVVH website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van je computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt . De code die in de cookie verwerkt is, maakt het mogelijk de PC/laptop/… te herkennen bij een volgend bezoek en de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en eðciënter te laten verlopen. 

De website maakt occasioneel gebruik van ‘pop-ups’. 

Wijzigingen 

BVVVH behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

Toepasselijk recht 

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel. 

Klachten 

Ben je ontevreden over de door BVVVH aangereikte informatie, dan kun je terecht bij de secretaris van de BVVVH, secretaris@bvvvh.be – +32 (0) 496 21 71 59. 

We garanderen dat elke klacht met de grootste zorg en discretie behandeld wordt.